Cennik i Regulamin

Usta Swingers Club

Zrezygnowaliśmy z legendarnego miejsca przy ulicy Józefa Strusia 5 w Warszawie. Czas na nowe wyzwania.

Usta Club tworzy nowy wymiar spotkań – szczegóły już wkrótce.

Email: ustaclub@gmail.comZASADY OBOWIĄZUJĄCE W USTA SWINGERS CLUB

W Usta Swingers Club obowiązuje zasada bezwzględnej dyskrecji.

Co za tym idzie również absolutny zakaz wnoszenia na teren klubu i korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję rejestrowania dźwięku lub obrazu. Dotyczy to w szczególności telefonów komórkowych, zegarków typu smart watch, kamer, aparatów fotograficznych, itp. Wszelkie tego typu urządzenia należy pozostawić w zamykanej na klucz szafce w szatni.

W klubie panuje atmosfera swobody seksualnej: „Wszystko można – nic nie trzeba”. Dozwolone są zatem wszelkie aktywności seksualne, które są udziałem osób świadomych, dorosłych, wyrażających zgodę, a które nie zagrażają zdrowiu, bądź życiu uczestników lub obserwujących.

Klub udostępnia odwiedzającym pomieszczenia i całe wyposażenie klubu w cenie biletu wejścia. Kontakt z innymi klubowiczami jest zależny do ich woli, a zatem klub NIE daje gwarancji jakichkolwiek kontaktów towarzyskich czy seksualnych – te zależą od woli i zgody innych uczestników imprezy.

W Usta Swingers Clubie dla nowych klubowiczów obowiązuje opłata klubowa w wysokości 100 zł / rocznie, płatna przed wejściem.

Przed nawiązaniem jakiegokolwiek kontaktu fizycznego, należy uzyskać zgodę drugiej osoby. Odmowa nawiązania czy kontynuowania kontaktu jest podstawowym prawem każdej osoby i MUSI być uszanowana poprzez jej przyjęcie i natychmiastowe przerwanie kontaktu. Nie może ona podlegać negocjacjom, namowom, komentarzom. Odmowa i zmiana zdania są wyrazem dbałości o nienaruszalność granic osobistych. Osoby nierespektujące powyższej zasady, będą niezwłocznie wypraszane z Klubu bez możliwości ponownych odwiedzin w przyszłości.

W każdym momencie, każdy może odmówić lub wycofać się z jakichkolwiek czynności, w szczególności o charakterze seksualnym bez podawania przyczyny, a inni uczestnicy mają obowiązek bezwarunkowo uszanować tę decyzję.

W Usta Swingers Club odnosimy się do siebie z szacunkiem i kulturą. Wszyscy jesteśmy w Klubie, aby dobrze się bawić, niezależnie od formy zabawy, dlatego też nie dopuszcza się uwag nieprzychylnie komentujących czyjś wiek, urodę, ubiór, wykształcenie, a w szczególności sposób ekspresji seksualnej. Uśmiech, otwartość i przyjacielskie nastawienie do innych są zawsze mile widziane.

Klubowiczów obowiązują wysokie standardy dotyczące higieny osobistej. W Klubie do dyspozycji gości są prysznice, ręczniki i środki czystości. Ponadto, wszyscy uczestnicy zabawy seksualnej zobowiązani są dopilnować, aby miejsce, w którym się ona odbywała, pozostawić w stanie, w jakim był przed ich wejściem, tzn. aby uprzątnąć w szczególności zużyte prezerwatywy i ręczniki papierowe, a zużyte prześcieradło wyrzucić do pojemnika na brudną bieliznę, znajdującego się w pomieszczeniu.

Wszelkie różnice zdań, w szczególności między odwiedzającymi klub partnerami, należy wyjaśnić poza terenem Klubu – przed lub po wizycie w Usta Swingers Club.

W Usta Swingers Club obowiązuje bezwzględny NAKAZ UŻYWANIA PREZERWATYW.

Niewłaściwe zachowanie, w szczególności próby nawiązania kontaktu o charakterze seksualnym bez uzyskania zgody, nieuszanowanie odmowy, nieużywanie prezerwatyw czy zachowania świadczące o nieznajomości zasad higieny seksualnej, będą skutkowały natychmiastowym wyproszeniem z Klubu. Wszelkie wątpliwości w powyższych kwestiach wyjaśni gościom profesjonalna, wyszkolona obsługa.

Na terenie klubu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach innych niż specjalnie do tego przeznaczone.

W Usta Swingers Club obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, sprzedawania i alkoholu innego, niż zakupiony na barze. Osoby, wobec których zaistnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem zbyt dużej ilości alkoholu, nie zostaną wpuszczone do klubu. Osoby, których stan wzbudzi zaniepokojenie gości lub obsługi zostaną poproszone o opuszczenie klubu.

We wszystkich kwestiach spornych dotyczących zachowania gości w klubie decydujący głos ma obsługa, której celem jest zapewnienie wszystkim gościom kulturalnej i bezpiecznej atmosfery.

Za wszystkie zniszczenia powstałe w Klubie odpowiedzialna jest osoba, która te zniszczenia spowodowała. Za ich spowodowanie zostanie ona pociągnięta do odpowiedzialności finansowej.

Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia lub wyproszenia gości bez podania przyczyny.

Klub zastrzega sobie możliwość odwołania lub skrócenia imprezy bez podania przyczyny.

Niestosowanie się do postanowień regulaminu klubu może skutkować wyproszeniem z klubu, a w szczególnych przypadkach okresowym lub dożywotnim zakazem wstępu.

Wypełniając formularz kontaktowy lub kontaktując się telefonicznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.


Każdy nowy klubowicz ma również obowiązek zapoznać się z zasadami panującymi w Usta Swingers Clubie. Na prośbę każdy może zostać oprowadzony po Clubie. Specjalnie wyszkolony personel udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.


Regulamin strony Usta Swingers Clubu

 .
Treść niniejszego regulaminu została przygotowana w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast przedmiotem regulacji regulaminu są warunki korzystania oraz funkcjonowania strony www.ustaclub.pl znajdującej się pod adresem internetowym http://www.ustaclub.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 
Strona przeznaczona jest wyłącznie dla osób które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie nie mają prawa użytkowania i wyświetlania zawartości strony. Korzystając ze strony:

1) Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i dokonuje akceptacji niniejszego regulaminu oraz, że w żaden sposób nie został przymuszony do akceptacji niniejszego regulaminu.

2) Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał ze strony w jakichkolwiek niezgodnych z prawem celach, a wszystkie materiały przesyłane, transmitowane lub udostępniane przez portal nie będą: naruszały praw osób trzecich, praw autorskich, znaków towarowych lub patentów, nie będą obraźliwe lub szkodliwe wobec dowolnej osoby, nie będą naruszały prawa do prywatności dowolnej osoby lub jej praw publicznych, nie będą stanowiły jakiegokolwiek zagrożenia wobec osób i mienia, nie będą naruszały prawa Rzeczypospolitej Polskiej ani innych porozumień międzynarodowych.

3) Użytkownik gwarantuje, że nie będzie korzystał ze strony w celu zastraszania lub nękania innych osób i nie będzie podejmował działań, które miałyby na celu uszkodzenie, przeciążenie lub pogorszenie stanu działania strony.

4) Użytkownik rejestrując konto w Serwisie www.ustaclub.pl wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych, reklamowych, informacyjnych czy marketingowych oraz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych oraz reklamowych w postaci wiadomości e-mail

5) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie treści lub też inne informacje, które zamieszcza na stronie nie są poufne i są wyłączną własnością portalu.

UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO:

1) Korzystania z Serwisu w sposób nie łamiący zasad tego Serwisu.

2) Udziału w rankingach, konkursach organizowanych przez www.ustaclub.pl

3) Publikacji materiałów na innego rodzaju portalach społecznościowych ze strony www.ustaclub.pl

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA :

1) Że zapoznał się z polityką prywatności zamieszczonego na stronie pod adresem internetowym: http://www.ustaclub.pl portalu i akceptuje w całości jego treść korzystając ze strony www.ustaclub.pl

ADMINISTRATOR:

1) Właściciel portalu, który korzysta z treści publikowanych przez Użytkownika zgodnie z przepisami określonymi w niniejszym Regulaminie, nie będzie zobowiązany do wypłacenia Użytkownikowi honorarium autorskiego lub innego wynagrodzenia za korzystanie z publikowanych przez Użytkownika treści.

2) Administrator zapewnia sobie wyłączne prawo do decydowania o stosowności materiałów publikowanych na stronie.

3) Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów udostępnianych przez Użytkownika w portalu.

4) Administrator jest właścicielem niniejszego Regulaminu i zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania Regulaminu bez jego pisemnej zgody.

5) Opowiadania i relacje publikowane w portalu są wynikiem działań marketingowych, w związku z czym w zdecydowanej większości stanowią literacką fikcję bazującą na wyobraźni jej autora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA:

1) Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i błędy spowodowane przez operatorów internetowych i operatorów telefonii komórkowej przyczyniające się do złego funkcjonowania portalu.

2) Administrator nie gwarantuje ciągłego i bezawaryjnego działania portalu, a w szczególności nie odpowiada za przerwy w działaniu portalu wynikające z przyczyn niezależnych od Administratora takich jak problemy dotyczące działania linii telefonicznych, usług i systemów informatycznych, serwerów i łącz internetowych.

3) Administrator portalu w żaden sposób nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z portalu.

4) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które publikowane są przez Użytkowników portalu i za straty wynikające z publikacji w/w materiałów.

5) Użytkownik oświadcza, że ani on ani jego spadkobiercy nie będą wysuwali żadnych roszczeń w stosunku do Administratora portalu wynikających z poniesienia dowolnego uszczerbku lub strat rzekomo wynikających z powodu wykorzystywania dowolnej opublikowanej bądź też przeglądanej na portalu treści. Użytkownik zgadza się zrezygnować z wszelkich roszczeń i pretensji względem Administratora portalu, które wynikają z jednorazowego lub ciągłego korzystania z niniejszego portalu.

6) Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub moralne poniesione przez Użytkowników Serwisu.

7) Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulamin w każdym momencie bez konieczności informowania Użytkowników oraz bez podania przyczyny.

8) Administracja zastrzega sobie prawo do zlikwidowania portalu w każdej chwili bez podania przyczyny.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator niezwłocznie opublikuje aktualny tekst Regulaminu na łamach strony. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją nowego regulaminu. W gestii Użytkownika leży bieżące śledzenie regulaminu w celu zapoznania się z wprowadzanymi zmianami. Administrator informuje Użytkowników portalu o zmianie regulaminu poprzez wskazanie daty jego ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego opuszczenia portalu.

9) W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ I ZROZUMIAŁ TREŚĆ REGULAMINU W CAŁOŚCI ORAZ, ŻE AKCEPTUJE W PEŁNI WSZYSTKIE JEGO POSTANOWIENIA.
 .
Regulamin Klubowiczów i Użytkowników Usta Swingers Clubu
 

1) Użytkownikami serwisu internetowego Usta Swingers Club, zwanego dalej Serwisem oraz Usta Swingers Club zwanego dalej Clubem mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i zaakceptowały niniejszy Regulaminu.

2) Klubowicze uczestniczą w imprezach Usta Swingers Club na własną odpowiedzialność i bez niczyjej namowy. Wyrażając chęć uczestnictwa jednocześnie akceptują warunki Regulaminu.

3) Użytkownicy Usta Swingers Club mogą anonimowo korzystać ze strony www.ustaclub.pl.
Weryfikacja i selekcja Użytkowników Usta Swingers Club

4) Użytkownik może wykonać rezerwację miejsca w Usta Swingers Club poprzez weryfikacyjną rozmowę telefoniczną Administratora z Użytkownikiem akceptującym te warunki, będące jednocześnie częścią działań związanych z selekcją gości oraz gwarantujących bezpieczeństwo działania i funkcjonowania Usta Swingers Clubu.

5) Rezerwacja oraz weryfikacja telefoniczna nie gwarantują wejścia do Clubu. Użytkownik może się spotkać z odmową uczestniczenia w imprezie, natomiast organizatorzy imprezy nie muszą argumentować swojej decyzji.

6) Weryfikacja i selekcja mają na celu eliminację z grona klubowiczów osoby nieuczciwe, które nie dojrzały do życia w sposób wyzwolony i otwarty. W razie naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania klubowiczów należy o tym fakcie natychmiast poinformować Administratora Clubu.

7) Osoby, które dostały zaproszenie na imprezę mogą uczestniczyć w spotkaniach i imprezach Usta Swingers Club. Należy jednak pamiętać, iż Administrator Clubu w każdej chwili może wykluczyć osobę z imprezy w przypadku: nadmiernego używania alkoholu bądź nieprzestrzegania powszechnie panujących zasad życia społecznego.

8) Usta Swingers Club zastrzega sobie prawo do selekcji gości, dzięki czemu odwiedzają nas kulturalni i atrakcyjni goście.

 
Reklamacje

1) Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz Clubu należy kierować na adres: ustaclub@gmail.com lub w zakładce Kontakt

Najczęściej zadawane pytania?

Poznaj odpowiedzi

Usta Club - popularne:

Pierwszy raz

Pierwszy raz   Osobom imprezującym po raz pierwszy specjalistycznie przygotowany personel udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania oraz wytłumaczy jak należy postępować, aby wkroczyć w ten ciekawy emocjonalnie świat dający tyle przyjemności. Wybierając się […]

Czytaj więcej...
Udostępnij:

Swingers party

Swingers Party to impreza tylko dla par, podczas której można spełniać swoje fantazje, zapoznać osoby, które doskonale czują się w świecie swingerskim jak również ludzi, którzy wkraczają w świat, gdzie możliwa […]

Czytaj więcej...
Udostępnij:

Sex Party

Sex Party to impreza dla par, kobiet i mężczyzn dla których spełnieniem jest seks. Podczas imprezy jest okazja poznać osoby do wspólnej, gorącej, namiętnej zabawy, a w międzyczasie ostudzić swe żądze […]

Czytaj więcej...
Udostępnij: